Билатерални односи со Украина


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Украина се воспоставени на 20. април 1995 година 


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Договор меѓу Македонската Влада и Украинската Влада за трговска и економска соработка“

 • склучен во Скопје, на 3 јуни 1997 година.
 • во сила од 6 февруари 1998 година

2. „Спогодба за научно-технолошка соработка помеѓу Македонската Влада и Кабинетот на министри на Украина“

 • склучен во Киев, на 28 октомври 1997 година. 

3. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Кабинетот на министри на Украина за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход и на капитал“

 • склучен во Киев, на 2 март 1998 година.  
 • во сила од 23 ноември 1998 година

4. „Договор меѓу Владата на Република Македонија  и Кабинетот на министри на Украина за поттикнување и заемна заштита на инвестиции“

 • склучен во Киев, на 2 март 1998 година.  
 • во сила од 25 март 2000 година

5. „Договор за пријателство и соработка меѓу Република Македонија и Украина“

 • склучен во Скопје, на 16 декември 1998 година.
 • во сила од 26 јуни 2000 година

6. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за соработка во областа на образованието“ 

 • склучена во Скопје, на 16 декември 1998 година. 
 • во сила од 12 март 1999 година

7. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за соработка во областа на културата“

 • склучена во Скопје, на 16 декември 1998 година.
 • во сила од 1 април 1999 година

8. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министри на Украина“

 • склучена во Скопје, на 16 декември 1998 година.
 • во сила од 29 април 1999 година

9. „Договор за правна помош  во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и  Украина“

 • склучена во Киев, на 10 април 2000 година. 
 • во сила од 20 јуни 2003 година

10. „Конзуларна конвенција меѓу Република Македонија и Украина“

 • склучена во Киев, на 10 април 2000 година.
 • во сила од 20 јуни 2003 година

11. „Спогодба за соработка во областа на туризмот меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина“

 • склучена во Киев, на 10 април 2000 година.
 • во сила од 1 август 2000 година

12. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министрите на Украина за воено-техничка соработка“

 • склучена во Киев, на 18 октомври 2000 година. 
 • во сила од  20 декември 2002 година

13. „Договор меѓу Република Македонија и Украина за слободна трговија“

 • склучен во Скопје, на 18 јануари 2001 година.
 • во сила од 10 септември 2001година

14. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министри на Украина за превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај“

 • склучен во Киев, на 5 март 2002.
 • во сила од 29 март 2003 година

15. „Договор меѓу Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за соработка во областа на железничкиот транспорт“

 • склучен во Киев, на 28 јуни 2005 година.
 • во сила од 04 мај 2007 година

16. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за соработка во областа на информирањето“

 • склучена во Киев, на 28 јуни 2005 година. 
 • во сила од 04 ноември 2008 година

17. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Mинистри на Украина за взаемна соработка во царинските работи“

 • склучена во Киев, на 21 септември 2007 година. 
 • влегува во сила на 03 август 2008 година

18. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна заштита на класифицирани информации“ 

 • склучена во Охрид, на 29 јуни 2009 година.
 • во сила од 07 февруари 2011 година

19. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за услови на заемни патувања на граѓаните“

 • склучена во Минхен на 06 февруари 2010 година.
 • влегува во сила на 27 август 2010 година

20. „Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за условите за заемни патувања на државјаните“

 • склучена во Скопје 12 јули 2019 година.
 • влегува во сила на 22 декември 2019 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Протокол за консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерство за надворешни работи на Украина“

 • склучен во Скопје, на 3 јуни 1997 година

2. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министрите на Украина за соработка во областа на заемното признавање на извештаите за утврдување на сообразноста“

 • склучена во Скопје, на 16 декември 1998 година

3. „Спогодба меѓу Министерството за образование и физичка култура на Република Македонија и Државниот комитет на Украина за физичка култура и спорт за соработка и размена во областа на физичката култура и спортот.“

 • склучена на 16 декември 1998 година

4. „Спогодба за соработка меѓу Министерството за трговија на Република Македонија и Министерството за надворешни економски врски и трговија на Украина“

 • склучена во Киев, на 29 јуни 1999 година 

5. „Меморандум меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за етапна либерализација на меѓусебната трговија“

 • склучен во Киев, на 29 јуни 1999 година 

6. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министрите на Украина за формирање меѓувладина Македонско-украинска комисија за трговско економска соработка“  

 • склучена во Киев, на 29 јуни 1999 година 

7. „Заедничко коминике за резултатите од посетата на претседателот Борис Трајковски на Украина“ 

 • потпишано во Киев, на 18 и 19 октомври 2000 година

8. „Спогодба за соработка меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за аграрна политика на Украина“

 • потпишана во Киев, на 18 и 19 октомври 2000 година

9. „Спогодба за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерство за внатрешни работи на Украина“

 • потпишна во Киев, на 20 февруари 1999 година

10. „Протокол кон .Спогодбата за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи на РепубликаМакедонија и Министерство за внатрешни работи на Украина“

 • потпишан на 31.12.2000.година во Скопје

11. „Договор за соработка меѓу Националните библиотеки на Република Македонија и на Украина“

12. „Договор меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Украина за соработка во областа на здравството и медицинските науки“

 • потпишан во Киев, на 27 јуни 2005 година

13. „Програма за соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура и туризам на Украина за 2005-2009 година“

 • потпишан во Киев, на 28 јуни 2005 година

14. „План на консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија Министерството за надворешни работи на Украина за 2009 година “

 • Склучен во Киев, октомври 2008 година

15. „Протокол за соработка меѓу Директоратот - Дипломатска академија при Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Дипломатската академија при Министерството за надворешни работи на Украина“

 • Склучен во Скопје, на 23 септември 2010 година

16. „Спогодба за соработка меѓу Министерство за правда на Република Македонија и Министерство за правда на Украина“

 • Склучена во Киев, на 03 ноември 2010 година

17. „Спогодба за соработка меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Државниот Комитет на Украина за технички регулативи и потрошувачки политики во областа на стандардизација, метрологија, оцена на сообразност и заштита на правата на потрошувачите“

 • Склучена во Киев, на 03 ноември 2010 година

18. „Спогодба за соработка во областа на животната средина меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Министерството за заштита на животната средина на Украина“

 • Склучена во Киев, на 03 ноември 2010 година

19. „Програма за соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура и туризам на Република Украина за период 2010-2014 година“

 • Склучена во Киев, на 03 ноември 2010 година

20. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на РМ и Центарот за микрохирургија на око, Киев,Украина“

 • потпишан во Киев на 15.10.2012 година

21. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Националниот Институт за канцер, Киев, Украина“

 • потпишан во Киев на 15.10.2012 година.

22. „Договор за размена на архивирани  документи и соработка на сите полиња од областа на архивското работење помеѓу Архивот на Република Македонија и Архивот на Украина“

 • потпишан во Киев на 15.11.2013 година.

23. „Спогодба за соработка меѓу Државниот архив на Република Македонија и Државната архивска служба на Украина“

 • потпишана во Киев на 15.11.2013 година

24. „План на консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Украина за периодот 2017-2018 “

 • склучен во Киев, на 5 декември 2016 година

25. „План за билатерална воена соработка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Украина за 2018 година“

 • потпишан во Киев на 3.1.2018 година. и во Скопје на 8.3.2018 година

26. „Заедничка декларација меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Украина“

 • потпишана во Скопје на 11 април 2018 година

27. „Меморандум за разбирање за соработка меѓу Дипломатската академија на МНР на РМ и Дипломатската академија „Генадиј Удовенко“ при МНР на Украина“

 • потпишан во Скопје на 11 април 2018 година

28. „План за консултации меѓу МНР на РМ и МНР на Украина за 2019-2020 година“

 • потпишан во Киев на 22 јануари 2019 година

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020